ml_zespol_m.jpg

Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą - oceny i oczekiwania.

Wyniki grudniowej edycji dodatkowego badania wpływu pandemii COVID-19 na koniunkturę wskazują na narastające problemy wzrostu kosztów oraz braku pracowników. Zauważalne jest nasilenie pesymistycznych nastrojów wśród części ankietowanych podmiotów m.in. w odniesieniu do możliwości przetrwania powyżej 6 miesięcy. Na podkreślenie zasługuje kilka procesów zdiagnozowanych dodatkowym badaniem:

  • Wśród ankietowanych nadal dominują podmioty wskazujące na brak lub nieznaczne negatywne skutki pandemii, jednak w porównaniu z poprzednim miesiącem obserwowany jest niewielki spadek odsetka wskazujących na taką sytuację. Spadek optymizmu najbardziej widoczny jest wśród jednostek budowlanych o liczbie pracujących 250 i więcej osób (spadek o 18,0 p.proc.). Na tym tle wyraźna poprawa nastrojów zauważalna jest w przypadku podmiotów handlu detalicznego z branży tekstylia, odzież, obuwie (wzrost optymizmu o 26,3 p.proc.) oraz o liczbie pracujących 250 i więcej osób (wzrost optymizmu o 18,8 p.proc.).
    • Wzrost kosztów był najczęściej wskazywanym negatywnym czynnikiem pandemii w ostatnich trzech miesiącach w większości prezentowanych obszarów. W porównaniu z sytuacją we wrześniu (kiedy po raz ostatni zadawane było to pytanie), najbardziej znaczący wzrost odsetka podmiotów wskazujących na problem związany z kosztami wystąpił wśród jednostek handlu detalicznego z branży tekstylia, odzież, obuwie (wzrost o 27,0 p.proc.), w sekcji obsługa rynku nieruchomości (wzrost o 23,9 p.proc.) oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (wzrost o 20,5 p.proc.). Na uwagę zasługuje narastający problem z brakiem pracowników (kwarantanny, choroba, urlopy opiekuńcze) we wszystkich obszarach gospodarki, w tym szczególnie wśród przedsiębiorstw zajmujących się produkcją artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych (wzrost wskazań o 33,5 p.proc.) oraz jednostek budowlanych zajmujących się robotami specjalistycznymi (wzrost o 31,4 p.proc.).
    • Zmiany odsetka pracowników wykonujących pracę zdalną i zbliżone formy pracy, w porównaniu z poprzednim miesiącem, były niewielkie w większości badanych obszarów gospodarki. Wyraźniejsze wzrosty wystąpiły przede wszystkim w sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (wzrost o 10,7 p.proc.) oraz w przypadku przedsiębiorstw handlowych o liczbie pracujących 250 i więcej osób (w jednostkach detalicznych wzrost o 7,4 p.proc., a w hurtowych o 6,1 p.proc).
    • W grudniu wpływ pandemii na poziom zamówień składanych przez klientów był zróżnicowany. Szczególnie wyraźne pogorszenie, w porównaniu z poprzednim miesiącem, wystąpiło w sekcji zakwaterowanie i gastronomia (spadek o 8,2 p.proc.) oraz wśród podmiotów z sekcji przetwórstwo przemysłowe o liczbie pracujących od 50 do 249 osób (spadek o 5,8 p.proc.). Lepiej niż w listopadzie sytuację w tym zakresie oceniały między innymi jednostki handlu detalicznego z branży tekstylia, odzież, obuwie (wzrost o 5,5 p.proc.).
    • Wyniki ankiety wskazują na znaczące zróżnicowanie w ocenach czasu przetrwania przedsiębiorstwa pomiędzy poszczególnymi sektorami gospodarki. Najwyraźniejszy spadek odsetka podmiotów wskazujących na możliwość przetrwania powyżej 6 miesięcy (spadek optymizmu) wystąpił w przypadku jednostek usługowych o liczbie pracujących do 9 osób (spadek o 14,9 p.proc.), podmiotów budowlanych o liczbie pracujących 250 i więcej osób (spadek o 11,6 p.proc.) oraz przedsiębiorstw zajmujących się produkcją metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (spadek o 10,4 p.proc.). Równocześnie we wszystkich wymienionych przypadkach wzrósł odsetek odpowiedzi wskazujących na możliwość przetrwania jedynie do 3 miesięcy. Z kolei wyraźniejszy wzrost odsetka podmiotów wskazujących na możliwość przetrwania powyżej 6 miesięcy (wzrost optymizmu) wystąpił w przypadku podmiotów handlu detalicznego z branży tekstylia, odzież, obuwie (wzrost optymizmu o 9,1 p.proc.) oraz o liczbie pracujących 250 i więcej osób (wzrost optymizmu o 7,9 p.proc.).

źródło: GUS